Contact

Ook voor het bestellen van de DVD met beeldmateriaal van de onthulling op 29 september 2019 kunt u gebruik maken van het contactformulier.


Contact informatie

Postadres: Zaling 115,
3356 DJ  Papendrecht,
t.n.v. Peter Jan van der Giessen
Website: www. missionbelle.nl
Bankrek.nr: NL57INGB0007452668
Kvk nr.: 66774977
E-mail: info@missionbelle.nl
[/address]

Contact formulier (lees onderstaande privacy verklaring)

  [recaptcha class:recaptcha]

   

  Verwerking persoongegevens (AVG wet);
  Mission Belle Stichting B17-G Memorial Mission Belle Stichting B17-G Memorial, gevestigd aan Zaling 115, 3356 DJ te Papendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  http://www.missionbelle.nl Zaling 115, 3356 DJ  Papendrecht.

  E. de Bruijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Mission Belle Stichting B17-G Memorial Hij/zij is te bereiken via info@missionbelle.nl of middels telefoonnummer: 0620211007.

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Mission Belle Stichting B17-G Memorial verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@missionbelle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Mission Belle Stichting B17-G Memorial verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor bijvoorbeeld getuigen verslagen o.i.d.;
  - Om goederen en diensten bij je af te leveren (boekje over de Mission Belle B17-G).

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Mission Belle Stichting B17-G Memorial bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld (afleveren / opsturen boekje mission Belle B17-G).
  Na het afleveren / opsturen van het boekje bewaren wij je gegevens nog 2 weken (indien verkeerde levering o.i.d.).

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Mission Belle Stichting B17-G Memorial verstrekt geen gegevens aan derden of uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Mission Belle Stichting B17-G Memorial gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mission Belle Stichting B17-G Memorial en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@missionbelle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Mission Belle Stichting B17-G Memorial wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Mission Belle Stichting B17-G Memorial neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van de stichting Mission Belle of via info@missionbelle.nl